OBCHODNÍ PODMÍNKY  

 

Zaplacením objednávky on-line kurzu souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb on-line kurzu je Mgr. Dagmar Schulzová, se sídlem 9H Ellisland Road, G67 2HG, Velká Británie, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen Poskytovatel/Prodávající).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on-line kurzu Poskytovatele (dále jen Uživatel/Kupující).

2. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k lektorským video lekcím uložených na serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru Poskytovatele.

3. Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny on-line získává Uživatel právo na přístup k objednanému on-line kurzu poskytovatele za účelem svého osobního vzdělání a rozvoje.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu on-line kurzu stanovenou na webových stránkách Poskytovatele a to bezhotovostně.

4.2. Uživatel má právo využívat služby objednaného on-line kurzu.

4.3. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.

5. Objednávka 

5.1. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami.

6. Kupní cena, daňový doklad

6.1. Ceny produktů jsou konečné. Prodávající není plátcem DPH.

6.2. Daňový doklad Vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení     on-line kurzu.

7. Způsob a forma platby

7.1. Platební metody jsou napojeny na platební bránu Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů.

7.2. Možnosti plateb Online platební kartou VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.

7.3. Bonusy. Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena.

8. Garance vrácení peněz

8.1. Za své produkty Mgr.Dagmar Schulzová ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. 

8.2. Při objednání kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů a to vrámci časového horizontu 14 dnů. Odstoupení je možné provést elektronickou formou na e-mailu: schulzovadagmar1110@gmail. com. s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácená zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je kupujícímu odebrán přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného on-line kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci 30 denní garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

8.3. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoliv vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu schulzovadagmar1110@gmail.com. Pro podání reklamace nebo námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím že Uživatel o tom bude vyrozuměn  e-mailem a pokud Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní. Bod 8.2. a 8.3. neplatí u zakoupení on-line kurzů, které nejsou uložené v členské sekci webu www.mladistvyvzhled.cz.

9. Práva a povinnosti Poskytovatele

9.1. Poskytovatel má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému on-line kurzu k datu zahájení kurzu po obdržení úhrady. Lekce mohou být zveřejňovány postupně, bonusy ke kurzu budou doručeny po skončení kurzu.

9.2. Poskytovatel on-line kurzu má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 10 těchto podmínek.

9.3. Objednáním on-line kurzu a sdělením e-mailové adresy uděluje Uživatel Poskytovali souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, resp. o dalších službách svých obchodních partnerů a to s využitím                 e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

9.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

10. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovate

10.1. Online kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoliv jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

10.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

10.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.

10.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu               k on-line kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

10.5. V případě prokázaného porušení tohoto článku 10 zaplatí Uživatel Poskytovateli pokutu ve výši 50 000 Kč.

10.6. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalého soutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line kurzu. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. oochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce on-line kurzu a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12a § 13 zákona o ochraně osobních údajů.

11.2. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

11.3. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované vrámci on-line kurzů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům a slouží jako doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého uživatele. Uživatel si je vědom, že informace obsažené v projektu týkající se zdraví, jsou pouze doporučením a nenahrazují lékařskou péči. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky a jedině sám Uživatel nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

11.4. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

11.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty .